Bitcoin Taproot päivitys 2021 – Miten päivitys vaikuttaa Bitcoiniin?

Bitcoin taproot paivitys

Bitcoin Taproot on Bitcoin alustan uusin päivitys, joka on julkaistu verkkoon hiljattain. Viime vuosien aikana Bitcoinia on kritisoitu etenkin yksityisyyden puutteesta, transaktiomaksujen korkeudesta sekä verkon hitaasta toiminnasta. Jotkut sanovat, että Taproot päivitys olisi merkittävin Bitcoin alustan päivitys sitten vuoden 2017 SegWit päivityksen jälkeen. Bitcoinia päivitetäänkin hyvin hitaasti, joten on erikoista nähdä miten monen vuoden jälkeen julkaistu päivitys tulee vaikuttamaan Bitcoinin toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Mikä on Bitcoin Taproot päivitys?

Bitcoin on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka kuka tahansa voi ladata omalle tietokoneelle. Tällä tarkoitetaan sitä, että Bitcoinista voidaan luoda omat versionsa, ja näin on tapahtunutkin. Bitcoinin avoimesta lähdekoodista luotuja kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Litecoin ja Bitcoin Cash. Tämä kyseinen lähdekoodi myös määrittelee millä kriteereillä Bitcoinien lähetys voidaan toteuttaa verkossa. Oleellinen osa avointa lähdekoodia on kuitenkin se, että kuka tahansa voi liittyä Bitcoin-verkon jäseneksi. Bitcoin verkkoa pyörittää monet tuhannet nodet, jotka tekevät alustasta hajautetun.

Alun perin idean Bitcoin Taproot päivityksestä esittelikin Gregory Maxwell vuonna 2018, joka toimii Bitcoinin avoimen lähdekoodin kehittelijänä. Se kuitenkin liitettiin osaksi ohjelmakoodia lokakuussa 2020, jonka jälkeen se jätettiin odottamaan nodejen hyväksyntää. Lopulta Taproot päivitys julkaistiin Bitcoinin verkkoon vertaisverkon hyväksymänä 13. marraskuuta 2021.

Miten Taproot päivitys vaikuttaa Bitcoiniin?

Bitcoin Taproot on nippu useita päivityksiä. Oikeastaan tämä nippu sisältää kolme pääpäivitystä, jotka vaikuttavat sen toimintaan eri tavoin. Päivityksen vaikutuksen odotetaan näkyvän Bitcoinin toiminnassa suuremmin vasta pitkällä aikavälillä. Lyhyesti selitettynä, Bitcoin Taprootin odotetaan vaikuttavan Bitcoinin skaalautuvuuteen, yksityisyyteen sekä älysopimusten toimintaan.

Ensimmäinen näistä pääpäivityksistä on ”schnorr” allekirjoitukset, jotka ovat nopeampi ja turvallisempi keino todentaa transaktioita. Se sisältää muutoksen multi-signature transaktioihin. Multisignature transaktiossa monen osapuolen tulee vahvistaa yksi transaktio. Schnorr allekirjoitusten ansiosta kuitenkin nämä osapuolet voivat yhdistää avaimensa yhdeksi avaimeksi, ja täten ulkopuolisten on vaikeaa erottaa ketjusta, mikäli suoritettu transaktio on juuri multisignature, vai ”tavallinen” transaktio. Tämä lisää turvallisuutta verkossa.

Taproot päivitys ja schnorr allekirjoitukset mahdollistavat myös transaktioiden datan määrän laskemisen 72 bitistä maksimissaan 64 bittiin per allekirjoitus. Tästä seuraakin se, että kun vähemmän dataa liitetään yhteen lohkoon, lohkoon jää enemmän tilaa transaktioille, joka vähentää kuluja ja lisää transaktioiden määrää.

Koska lohkoihin jää enemmän tilaa, on niissä myös enemmän tilaa älysopimuksille, joka on toinen merkittävä osa päivitystä. Tähän mennessä älysopimukset liitetään perinteisesti Ethereumin toimintaan, mutta nyt Bitcoinilla on myös mahdollisuus nostaa itsensä mukaan DeFi-skeneen. Tällä hetkellä älysopimukset voidaan liittää Bitcoinin päälohkoketjuun, sekä lightning networkiin, joka on Bitcoinin verkkoon rakennettu maksuprotokolla. Lightning networkissa transaktiomaksut ovat matalammat.

Tämän lisäksi käyttöön otetaan MAST-järjestelmä, jolla tarkoitetaan tapaa, miten transaktiot lukitaan lohkoketjuun. Aikaisemmin käytössä ollut P2SH järjestelmä näytti avoimesti kriteerit, jolla transaktio voitiin hyväksyä lohkokejtuun, ja täten kuka tahansa pystyi näkemään miten transaktioiden kriteerit voitiin täyttää eri tavoin. MAST kuitenkin piilottaa kaikki kriteerit, paitsi ne, joilla transaktiot on jo hyväksytty ketjuun.  Tämä lisää transaktioiden yksityisyyttä.

Vaikuttaako Bitcoinin kurssiin?

Taproot päivityksen vaikutuksesta Bitcoinin kurssiin on ollut spekulaatiota. Taproot päivityksen ollessa voimassa muutaman päivän, ei suurempaa kurssinousua Bitcoinin hinnassa ole näkynyt – vaan oikeastaan päinvastoin. Osa analyytikoista kuitenkin odottaa Bitcoin kurssin nousevan seuraavan muutaman kuukauden aikana jopa 30 prosenttia.  Oleellista on tietää, että Bitcoin on käynyt uusissa hintahuipuissaan loka-marraskuussa 2021, juuri ennen päivityksen julkaisua. Jotkut ovat sitä mieltä, että Taproot päivityksen vaikutus näkyi kurssissa jo ennen sen julkaisua, ja tämän vuoksi itse julkaisun seurauksena ei kurssi juurikaan noussut.

Miten Bitcoinia päivitetään?

Taproot päivitys tapahtuu päivittämällä Bitcoinin ohjelmakoodia. Koska kyseessä on hajautettu ohjelmisto, jota ylläpitää valtava määrä nodeja, on verkkoon todella hankalaa tehdä suurempia päivityksiä. Ensimmäisen kerran Taproot päivitystä ehdotettiin louhijoille maaliskuussa 2021. Hyväksyntää haettiin seuraavasti: louhijoille annettiin sarja lohkoja, ja hvyäksytyt lohkot osoittivat louhijan hyväksynnän päivitystä kohtaan. Kun 90 % louhijoista oli antanut hyväksyntänsä päivitykselle, se lukittaisiin lohkoketjuun. Ehdotus päivityksestä ei kuitenkaan mennyt heti läpi. Kesäkuun 12. pvä 2021 uutisoitiin kuitenkin, että 90 prosenttia oli vihdoin hyväksynyt ehdotuksen. Pelkästään louhijoiden hyväksyntä ei kuitenkaan riitä päivityksen julkaisuun, vaan Taproot päivityksessä kesti poikkeuksellisen kauan, sillä se vaati paljon testausta ennen virallista julkaisua.

Mitä eroa on soft forkilla ja hard forkilla?

Sanalla fork kuvataan lohkoketjussa tapahtuvaa päivitystä. Oleellinen osa molempia on nodet. Nodella tarkoitetaan tietokonetta, joka ajaa Bitcoinin transaktioita ja pitää yllä koko lohkoketjua. Nodet siis hyväksyvät lohkot ennen transaktion tapahtumista. Kaikki nodet ovat vuorovaikutuksessa, ja jakavat dataa keskenään.

Soft forkilla tarkoitetaan päivitystä, joka esittää muutoksia sovelluksen koodiin tai protokollan sääntöihin – nämä eivät kuitenkaan vaikuta alustan toiminnan jatkumiseen. Tarkemmin selitettynä, soft fork on vaihtoehtoinen päivitys, jonka jälkeen nodet jotka toimivat verkossa voivat vielä toimia ”uusien” nodejen kanssa – eli Bitcoin Taprootin tapauksessa, Bitcoinin toiminta jatkuu normaalisti, vaikka verkkoon tuleekin uudistuksia.

Hard fork on taas sitten vastakohta edellisestä, eli hard forkin seurauksena nodet jotka eivät päivitä ohjelmistoa eivät voi toimia enää uusien nodejen kanssa. Sen seurauksena lohkoketju jakautuu kahteen osaan, ja mikäli nodet haluavat hyväksyä lohkoja, tulee heidän päivittää verkosto uusimpaan versioon. Tästä hyvä esimerkki olisi vuonna 2017 toteutettu SegWit päivitys, jonka seurauksena osa ei ollut tyytyväinen uudistuksiin, ja sen seurauksena syntyi Bitcoin Cash. Tyytymättömät nodet siirtyivät Bitcoin Cash verkkoon päivittämällä uuden hard forkin, joka ei ollut yhteensopiva Bitcoin verkon kanssa.

Missä päivitys näkyy käyttäjille ja sijoittajille?

Tavallinen Bitcoin-sijoittaja tuskin tulee näkemään päivityksen seurauksia, muuten kuin mahdollisen kurssin nousun tai laskun seurauksena. Toistaiseksi kuitenkin päivitys ei juurikaan ole vaikuttanut kurssiin. Päivitys voi kuitenkin tulla pitkällä aikavälillä vaikuttamaan hintaan suuremmin.

Moni Bitcoinin käyttäjä onkin ollut huolissaan sen teknologisesta kehityksestä, sillä Bitcoin on ollut pitkään jämähtänyt vuoden 2017 tasolle, jonka jälkeen markkinoille onkin julkaistu lukuisia uusia kryptovaluuttoja, jotka ovat tehokkaampia. Päivitys kuitenkin osoittaa, että myös Bitcoin on vielä hyvin mukana kilpailussa ja tämä voikin vahvistaa sen asemaa entisestään. Tavalliselle käyttäjälle kuitenkin päivitys tulee tuskin näkymään muuten, kuin että transaktio kulut voivat laskea. Eniten päivitys tulee vaikuttamaan alan ammattilaisiin, ja Bitcoinin kanssa tiiviisti työskenteleviin.

Polkadotin Parachain – mistä on kyse?

Polkadot parachain

Tällä hetkellä kryptomaailmassa kuhistaan Polkadotista ja marraskuussa julkaistavasta Parachainista. Mistä tässä on oikein kyse? Avaamme aihetta alla.

Lähes jokaisen yksittäisen lohkoketjun tavoitteena on pyrkiä skaalautuvuuteen, turvallisuuteen ja riittävään hajauttamiseen. Hyvin monelle lohkoketjulle kuitenkin näiden kaikkien kolmen riittävä toteutuminen voi olla haaste.

Tämän lisäksi on olemassa myös toinen haaste, joka koskee lohkoketjujen keskinäistä kommunikaatiota ja yhdistämistä. Monet lohkoketjut jäävät niin sanotusti jumiin ja rajoittuvat omaan lohkoketjuunsa. Joten juurikin tähän ongelmaan Polkadotin tarjoama järjestelmä voi olla mainio apu edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen.

Polkadotin Parachain

Polkadotin tavoitteena on mahdollistaa eri lohkoketjujen yhteensopivuus ja Polkadot-alusta rakentaakin järjestelmää, jonka avulla eri lohkoketjut voisivat linkittyä toisiinsa niin, että Polkadot olisi tämän kaiken linkittymisen keskiössä.

Polkadotin ja kyseisen järjestelmän tärkeimpiä termejä ovatkin relay chain ja parachain. Relay chain on Polkadotin luoma niin kutsuttu ydin, jonka sisällä toimiva lohkoketju toimii tiedon varmentajana ja niin sanottuna ydinketjuna. Parachain tarkoittaa taas tähän ytimeen kiinnittyviä lohkoketjuja.

Polkadotin Parachain voisi siis parhaassa tilanteessa ratkaista lohkoketjujen yksittäisiä ja keskenäisiä haasteita ja se tarjoaisi lohkoketjuille ja eri projekteille mahdollisuuden tehdä laajaa yhteistyötä ja katkoa eri lohkoketjujen välisiä rajoja.

Polkadotin kaltainen parachain-kehitys mahdollistaa uusien rinnakkaisten layer-1-lohkoketjujen luomisen, jotka on kytketty Polkadot-ketjuun ja jotka helpottavat tietojen, tapahtumien ja Cross-chain välistä liikettä, samalla kun varmistetaan verkon turvallisuus ja skaalauspotentiaalia.

Lähde: Coinbureau.com

Mark Cuban povaa Ethereumille hyvää tulevaisuutta

mark cuban ethereum

NBA -joukkue Dallas Mavericksin omistaja sekä Leijonan luolasta tutuksi tullut miljardööri Mark Cuban kertoo uskovansa Ethereumiin. Hän on kertonut näkevänsä Ethereumissa enemmän potentiaalia kuin monessa muussa kryptovaluutassa.

CNBC:n Make Itin haastattelussa Cubanilta kysyttiin muun muassa mitä kryptovaluuttaa hän suosittelisi aloitteleville kryptosijoittajille, johon Cupan vastasi muun muassa että, ”mielestäni sijoituksena Ethereumilla on eniten positiivisia ominaisuuksia”. Tämän lisäksi Cuban mainitsi, että Bitcoin on hänen mielestä ”parempi kulta kuin kulta itse”.

Oppiakseen kryptovaluutoista lisää ja sitä, miten vauraat yhteisöt voivat vaikuttaa markkinoihin, Cuban suosittelee meemivaikutteista Dogecoinia. Aiemmin tänä vuonna Dogecoin nousi kymmenen parhaan kryptovaluutan joukkoon markkina-arvoltaan. Tämä johtui osittain Dogecoin-yhteisöstä ja sen kannattajien vaikutuksesta. Tämän lisäksi Cubain suosittelee Dogecoinia myös ihan vaan ns. ”hauskanpitoon”.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että talousasiantuntijat pitävät kryptovaluuttoja yleensä erittäin riskialttiina sijoituskohteena; epävakaana ja spekulatiivisena, ja he usein varoittavat, että sijoittajien tulisi sijoittaa vain sen verran omia varojaan kuin heillä on varaa menettää kryptomarkkinoilla.

Cubanilla itsellään on laaja kryptoportfolio, joka sisältää eri kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia, Ethereumia, Dogecoinia ja muita altcoineja. Tämän lisäksi hänellä on NFT-tokeneja ja hän on sijoittanut eri lohkoketjuteknologiayrityksiin.

Mutta miksi Cuban näkee arvoa Ethereumissa, Bitcoinissa ja Dogecoinissa? Tämä ei nimittäin ole ensimmäinen kerta kun kyseinen miljardööri mainostaa näitä kryptovaluuttoja.

Älysopimukset Ethereum-lohkoketjussa ”todella muuttivat kaiken kryptomaailmassa”, sanoo Cuban. Tämä johtuu siitä, että älysopimukset pystyvät tekemään niin paljon, mukaan lukien digitaalisesti hajautetun finanssimaailman tai DeFi-palvelut sekä NFT:t, joilla on useita käyttötarkoituksia.

Itse asiassa ”toivoisin, että olisin ostanut Ethereumia aiemmin”, Cuban sanoo. Tämä johtuu osittain siitä, että ”luulen sen olevan lähimpänä todellista valuuttaa”.

Cuban on myös toistuvasti kutsunut Bitcoinia paremmaksi vaihtoehdoksi aidolle kullalle sen algoritmisen niukkuuden vuoksi, koska sitä on saatavilla vain rajattu määrä.

Ja vaikka Dogecoin luotiin alun perin vitsinä, Cuban näkee sillä ainutlaatuisen käyttötavan. ”Se on väline, jota voidaan käyttää tavaroiden ja palvelujen hankintaan”, hän kertoi aiemmin CNBC Make Itille, että ”Dogecoinin yhteisö on vahvin, kun sitä käytetään vaihtovälineenä.”

Helmikuussa Cuban osti pienen määrän Dogecoinia 11-vuotiaan poikansa kanssa sanoen, että oston oli tarkoitus olla pojalle ”hauskaa ja opettavaista”.

Lähde: CNBC 

Mitä tarkoittaa FUD? Miten FUD vaikuttaa kryptomarkkinoihin?

Mitä tarkoittaa FUD

Lyhenne FUD tulee sanoista Fear, Uncertainty & Doubt eli pelko, epävarmuus ja epäilys.

FUD on tunnettu niin kryptomaailmassa kuin myös sijoittamisen parissa yleisesti. Tässä kirjoituksessa käsittelemmekin mitä FUD tarkoittaa ja miten se voi vaikuttaa kryptosijoittajien mieliin. FUD voi nimittäin lisätä kryptomaailmassa ahdistusta, paniikkia ja levittää pelkoa, jolloin FUDilla voidaan manipuoloida niin kryptovaluuttojen kursseja kuin myös kryptosijoittajien liikkeitä.

Luomalla pelkoa, epävarmuutta ja epäilystä, on isojen toimijoiden helpompi ohjailla kuluttajia ja sijoittajia osto- ja myyntipäätöksissä. FUDin avulla voidaankin saada hodlaajat myymään paniikissa kryptonsa pois vaikka alunperin tarkoituksena oli hodlata pitkään.

FUD lähtee usein liikkeelle jonkin isomman tahon aloitteesta, valtamediasta tai nykypäivänä myös vaikutusvaltaisista julkisuudenhenkilöistä, jotka saattavat kokea kryptovaluutat uhkana tai haluavat hyötyä FUDin vaikutuksesta markkinoilla. Tällaisia tahoja voivat olla muun mussa keskuspankit, valtioiden johtajat tai vaikka pankkiirit. He voivat lisätä FUDia hallinnassa olevan valtamedian kautta tapahtuvalla uutisoinnilla. Valtamedian laskiessa näitä kryptovaluuttoihin liittyviä uutisia liikkeelle, voi niillä olla suuria vaikutuksia kryptovaluuttojen kursseissa ja ihmisten mielipiteissä kryptoja kohtaan.

Nämä kyseiset lähteet voivat julkaista klikkiotsikoin varustettuja artikkeleita, videoita tai somepäivityksiä, kuten ”xxx maa kieltää kryptovaluutat” tai ”Bitcoin on kulpa”.

Saatat ajatella, että näitä otsikoita tulee mediassa vastaan lähes joka päivä ja kyllä, niin tulee! Niitä on luettavissa sitä enemmän, mitä kuumempana kryptomarkkinat ja tietyt kryptovaluutat käyvät. Tällaisen uutisoinnin avulla voidaan vaikuttaa sijoittajiin henkisesti ja lisätä FUDia eli pelkoa, epävarmuutta ja epäilystä kryptomaailmassa.

Uutisten takana voi toki olla totuutta ja puhtaita faktoja ja joskus niihin on otettu mukaan ripaus faktaa ja loppu uutinen on jotain aivan muuta. Joskus näissä uutisissa ei ole ollenkaan perää ja niiden tarkoituksena on pelkästään levittää valheita tai tiettyä ajatusmallia johonkin kryptoon liittyen.

Jotta voit tietää missä mennään, on erittäin tärkeä pitää kiinni omasta sijoitussuunnitelmasta ja ennen kaikkea kaivaa omatoimisesti faktat tiskiin; onko uutisessa perää vai onko sen tarkoituksena lisätä FUDia?

Musk ohjaili Bitcoinia ja Dogecoinia

Hyvä esimerkki FUDista on myös Elon Musk ja hänen taannoinen Twitter-kirjoittelunsa. Muskin tweeteillä oli suuri vaikutus Bitcoinin ja Dogecoinin kursseihin ja niillä pystyttiin vaikuttamaan kryptosijoittajiin. Musk tweettasi pelkästään sanan ”Bitcoin” ja kurssi lähti nousuun. Kun Muskin tweetit myöhemmin muuttuivat negatiivissävytteisiksi Bitcoinia kohtaan, iski sijoittajiin pelko ja monet myivät Bitcoin-omistuksensa paniikissa pois.

Sama kävi Dogecoinin kohdalla. Dogecoinilla ei ole teknisesti mitään hääppöisiä ominaisuuksia tai tulevaisuuden odotuksia, mutta se pääsi kunnon hullunmyllyyn Muskin ja muiden julkkisten somepäivitysten myötä. Kurssi laski ja nousi miten sattui. Kryptosijoittajiin pystyttiin vaikuttamaan somepäivitysten kautta. Harva oikeasti tiesi itse Dogecoinista ja sen teknologiasta ja kehityksestä juuri mitään. Mentiin pelkästään ”to the moon” -päivitysten pohjalta ja paineltiin osto- ja myyntinappia.

Se, miten kryptomaailmassa näihin kaikkiin uutisiin ja somepäivityksiin reagoidaan vaikuttaa siihen, mitä kryptomarkkinoilla tapahtuu. Markkinoihin vaikuttaa niin ulkopuoliset suuret tahot ja heidän uutisoimansa asiat, mutta samalla myös kryptomaailman sisäpiiri ja uutisointi, keskustelupalstat ja somepäivitykset.

Jos tästä jotain voi ja kannattaa oppia niin tärkeimmät pointit ovat seuraavat: 1. Tarkista aina uutisen tai somepäivityksen lähteet. 2. Selvitä, onko uutinen totta? 3. Onko sillä perää? 4. Mistä uutinen on peräisin? 5. Onko takana joku suuri taho, joka hyötyy uutisesta?

Näin toimimalla lisäät tietämystäsi ja voit välttyä myymästä kryptojasi paniikissa pois, jota saattaisit katua myöhemmin suuresti.

Tarkista. Aina. Faktat.

Cardano Alonzo-päivitys 2021

cardano alonzo päivitys

Alonzo Hard Fork on ollut pitkään odotetun kehityksen tulos. Se mahdollistaa Cardanon lohkoketjun älysopimuksia käyttävät hajautetut sovellukset. Cardanoa on kutsuttu jo vuosia “haamuketjuksi” eli lohkoketjuksi, jonka arvo on miljardeja dollareita. Cardano pitää kuitenkin loppujen lopuksi todella vähän toiminnallisuuksia. Cardano on ollut jo vuosia pelkkää lupausta tulevasta hyvästä kehityksestä. Nyt odotus palkitaan ja tuloksia alkaa syntyä.

Alonzo-päivitys on suuri harppaus Cardanolle ja sen tulevaisuudelle, sillä sen avulla Cardanon lohkoketjussa voidaan ohjelmoida sovelluksia. Älysopimukset ovat koodinpätkiä, jotka suorittavat automaattisesti toimintoja lohkoketjussa. Alonzo päivityksen myötä muut käyttäjät voivat tehdä ja rakentaa alustalle älysopimuksia. Älysopimukset tekevät tietä natiiveille hajautetuille sovelluksille Cardanon lohkoketjuun.

Alonzo päivitys julkaistaan kolmessa eri osassa, jotka ovat: sininen, valkoinen sekä purppura. Jokainen näistä vaiheista tuo verkkoon lisää käyttäjiä. Uusia bugeja päästään korjaamaan, kun niitä löydetään ja kehittäminen etenee oikealla reitillä.

Miten Alonzo-päivitys muuttaa Cardanoa?

Cardanon ohjelmoitavuus tuo mahdollisuuksia hajautetuille maksupalveluille. Tämä on tärkeä kehitysaskel Cardanolle, sillä muissa lohkoketjuissa se on jo mahdollista. Älysopimukset mahdollistavat kahden tai useamman osapuolen vaihdannan ilman mitään ohjaavaa elintä, kuten pankkia siinä välissä. Kukaan ei voi pysäyttää tai säädellä miten lähetät varoja eteenpäin, vaan ennalta koodatut ehdot päättävät mitä tapahtuu. Älysopimukset ovat tärkeä osa hajautetun rahamarkkinoiden teknologiaa ja lohkoketju joka niitä voi pyörittää on suuressa kysynnässä.

Alonzo päivityksen myötä ohjelmoijat pääsevät tekemään älysopimuksia Cardanon omalla Plutus-ohjelmointikielellä, joka perustuu Haskell koodikieleen. Haskell valittiin Cardanon ohjelmointikieleksi siksi, että sillä pystyy tekemään paremmin validoitua koodia. Käytännössä virheitä on vähemmän ja koodi toimii kuten on suunniteltu. Haskellin luotettavuuden puolesta puhuu se, että sitä saatetaan käyttää esimerkiksi ydinvoimaloihin, sairaaloihin sekä lentokoneisiin liittyvissä järjestelmissä.

Alonzon myötä on siis mahdollista tuoda älysopimukset mukaan lohkoketjun toimintaan. Se ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että ohjelmat olisivat heti valmiita. Cardanon kehitysprosessi on pitkäjänteinen ja hidas ja ihmiset ovat jo alkaneet närkästyä keskustelupalstoilla Cardanon älysopimusten hitaasta markkinoille viennistä. Alonzon kehitys on ollut pitkä, mutta se on huolellisemmin testattu, kuin muiden lohkoketjujen älysopimukset, joka yleensä tarkoittaa parempaa laatua ja lopputulosta.

Opi lisää Cardanosta

eToron arvosanamme:

4.6/5

Kryptovaluutat ovat volatiili instrumentti, jonka arvonheilahtelut voivat olla lyhyillä aikaväleillä suuria, eivätkä ne siksi sovi kaikille
sijoittajille. Suora kryptovaluuttasijoittaminen ei ole reguloitua EU:n arvopaperiviranomaisten toimesta. Kryptovaluutoissa on aina riski pääoman menettämiseen.

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 67% piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

DeFi vs. CeFi – miten nämä kaksi eroavat toisistaan?

defi vs cefi

DeFi on tällä hetkellä runsaasti esillä ja se liitetään niin lohkoketjuteknologiaan kuin myös kryptovaluuttoihin. DeFin rinnalla saattaa kuulla myös CeFi-lyhenteestä ja tässä kirjoituksessa kerrommekin mitä nämä kaksi tarkoittavat ja miten ne eroavat toisistaan.

DeFi eli Decentralized finance

DeFi lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista decentralized finance, joka tarkoittaa hajautettua finanssimaailmaa, joka on rakennettu lohkoketjun päälle. Tämä hajautettu finanssimaailma tarjoaa samanlaisia pankkipalveluja kuin mihin olemme normaalisti tottuneet ns. fyysisessä ja ”oikeassa” maailmassa, mutta poikkeuksena on se, että DeFi-palvelujen avulla poistetaan palveluista kolmannet osapuolet ja ne ovat täysin digitaalisessa muodossa olevia palveluita, jotka pyörivät lohkoketjuun luotujen älysopimusten pohjalta.

Jotta DeFi-palveluja voi ymmärtää paremmin, on hyvä ensin tietää Ethereumin perusteita, koska suurin osa DeFi-palveluista on rakennettu Ethereumin lohkoketjun päälle. DeFi-palvelut eivät ole täysin Ethereumista riippuvaisia, mutta suurin osa näistä palveluista on rakennettu juurikin Ethereumin päälle johtuen kyseisen alustan suosiosta. 

Ethereum yhdistetään monesti pelkästään kryptovaluuttaan ja osa saattaakin ajatella, että se on Bitcoinin kaltainen krypto, mutta näin ei ole. Näillä kahdella on lopulta todella paljon eroavaisuuksia. Siinä missä Bitcoin kuuluu kryptoissa valuutta-kategoriaan eli sitä voi teknoligisilta ominaisuuksiltaan käyttää pelkästään digitaalisena valuuttana eli vaihdannan välineenä, Ethereumin kohdalla asia on toinen. Ethereum kuuluukin Platform-kategoriaan eli se on ohjelmointialusta tai ns. ekosysteemi, jossa on potentiaalia moneen ja tuota potentiaalia hyödynnetään koko ajan enemmän ja enemmän. Ethereum onkin tänä päivänä kaikista suosituin ja suurin lohkoketjukategorian ohjelmointialusta. Ethereumin lohkoketjun päälle voi rakentaa niin DeFi-palveluja, hajautettuja sovelluksia (dApp), uusia kryptovaluuttoja kuin myös älysopimuksia.

DeFi mullistaa pankkipalveluja

Nyt kun ymmärrät hieman paremmin mikä Ethereum on, miten se toimii ja että Ethereum on paljon muutakin kuin vain kryptovaluutta (Ethereumin oma kryptovaluutta on nimeltään Ether, jota käytetään usein näissä hajautetuissa sovelluksissa), voidaan palata takaisin DeFi-palvelujen pariin. DeFi-palvelut eli nämä useimmiten Ethereumin lohkoketjun päälle rakennetut digitaaliset ”pankkipalvelut” mahdollistavat paljon ja samalla ne karsivat palveluista turhaa pois.

DeFi-palvelujen avulla:

 • palvelun takana on hajautettu yhteisö, jossa jokainen yhteisöön kuuluva omistaa palan palvelua. CeFin takana on tietty valtio, yritys tai taho
 • poistuu turhat paperityöt, niitä ei tarvita
 • poistuu kirjautumiset ja lupien pyytämiset (tarvitset vain esimerkiksi kryptolompakon)
 • älysopimukset pitävät huolta varoistasi, etkä luota niitä kenelle tahansa
 • palvelut ovat paljon läpinäkyvämpiä
 • sinä olet täysin vastuussa varoistasi ja niiden kanssa toimimisesta. DeFi-palveluissa ei ole saatavilla tukea, kuten normaalisti CeFi-palveluissa, joten tämä kannattaa muistaa. Jos jokin menee pieleen, ei ole ketään kenelle soittaa ja pyytää apua.

Kyseessä on siis täysin digitaalisessa muodossa olevat hajautetut finanssipalvelut, jossa olet osallisena sinä ja kyseinen palvelu. Näin toimimalla voidaan säästää pitkässä juoksussa aikaa ja rahaa. Sanat tehostaminen ja tehokkuus sopivatkin hyvin yhteen DeFi-palvelujen kanssa.

DeFi-palveluista hyötyvät varsinkin köyhät maat

Samalla kun DeFi-palvelut karsivat turhia osapuolia, tehostavat finanssipalveluja ja tekevät niistä automatisoituja, saavuttavat DeFi-palvelut paljon enemmän ihmisiä, kuin mitä tällä hetkellä ns. tavalliset pankkipalvelut saavuttavat. Maailmassa on nimittäin valtava määrä ihmisiä, jotka eivät voi hyödyntää tavallisia pankkipalveluja tai joilla ei ole edes omaa pankkitiliä, mutta DeFi-palvelujen avulla jatkossa heille avautuu täysin uusia mahdollisuuksia, koska DeFi-palvelut ovat siellä missä esimerkiksi netillä varustettu älypuhelimesi on. Näin ollen DeFi-palveluista hyötyy varsinkin köyhien maiden ihmiset, jotka voivat saada itselleen oman tilin, lainaa ja esimerkiksi tuottoa sijoituksilleen (nämä ovat olleet aiemmin käytännössä mahdottomia). Heille avautuu täysin uusi maailma ja samalla uudet mahdollisuudet kehittää ja hoitaa omaa taloutta ja olla vastuussa omista varoistaan.

Voi olla odotettavissa, että jo muutamassa vuodessa DeFi-palvelut jyräävät tavallisen finanssimaailman yli ja jäävät suppeaksi DeFin rinnalla.

CeFi eli centralized finance

CeFi eli Centralized Finance on DeFin ns. vastakohta. Viime vuosiin saakka olemme tottuneet keskitettyyn talouteen eli CeFiin. Tämä tarkoittaa, että pankeilla, rahoitusinstituuteilla, arvopaperimarkkinoilla ja mm. vakuutusyhtiöillä on aina takana joku, joka on vastuussa niiden pyörittämisestä. Se voi olla valtio, yritys tai joku tietty henkilö tai taho.

Kryptovaluuttoihin liittyen esimerkiksi Binance ja Coinbase ovat CeFi-palveluja. Niiden takana on yritys, joka pyörittää suosittua kryptovälitysalustaa. Näiltä alustoilta olet saattanut ostaa kryptovaluuttasi ja heiltä olet saattanut saada tukea jos jokin on askarruttanut. Palvelun takana olevat tahot ovatkin täysin vastuussa koko toiminnasta ja voivat päästää sinut peliin mukaan tai vastapallona potkia sinut pois pelistä.

CeFin ongelmana voi olla mm. huono johto, petokset, virheet, viivästykset tai vaikka korruptio, joka tapahtuu kolmannen käden kautta, kun taas DeFillä ei ole näitä ongelmia. Nyt varmaan mietit jälleen kerran miksei? Koska DeFi-palvelut toimivat täysin hajautetusti ja digitaalisesti lohkoketjuun automatisoidun koodin pohjalta kun tietyt ehdot täyttyvät. Nämä lohkoketjuun syötetyt koodit eli älysopimukset on lukittu, jolloin niiden toiminnasta voidaan olla täysin varmoja, koska ne noudattavat tiettyä digitaalista kaavaa. Kun automatisoitu koodi syötetään lohkoketjuun, on se muuttumaton eikä sitä voi enää muokata. Tämä poistaa mm. petoksien määrää, koska DeFi-palvelut seuraavat automaattisesti lohkoketjuun syötettyjä ehtoja, eikä välissä ole kolmatta osapuolta vetämässä välistä tai muuttamassa lopputulosta.

Jos lohkoketjuteknologiaa tai kryptovaluuttoja ei olisi olemassa, ei olisi myöskään DeFi-palveluja, koska DeFi on riippuvainen näistä.

Mitä älysopimukset ovat?

Mitä älysopimukset ovat

Älysopimukset eli englanniksi Smart Contracts ovat saaneet viime aikoina runsaasti huomiota. Älysopimukset kytkeytyvät vahvasti lohkoketju- ja kryptovaluuttamaailmaan ja siksi aihe onkin tärkeä varsinkin kryptovaluuttasijoittajien kannalta. On tärkeää tietää miten potentiaalinen sijoitus- tai käyttökohde käytännössä toimii ja onko kyseisen kohteen tulevaisuuden näkymät millä mallilla.

Mitä älysopimukset ovat?

Älysopimukset ovat lohkoketjuun tallennettuja koodeja, jotka nimensä mukaisesti noudattavat kahden eri osapuolen välille solmittuja sopimuksia. Älysopimukseen voidaan ohjelmoida erilaisia sääntöjä ja ehtoja, joita älysopimus noudattaa automaattisesti. Sopimukseen voidaan sisällyttää jopa rangaistuksia, jotka älysopimus laittaa toteen, jos jompi kumpi sopimuksen osapuoli ei noudata sopimusta. Kun ehdot on kerran syötetty lohkoketjuun, ovat ne sen jälkeen muuttumattomia.

Älysopimusten yksi suurin hyöty on se, että niillä pystytään karsimaan turhat kolmannet osapuolet pois, joka auttaa nopeuttamaan sopimusten toteutumista ja samalla älysopimukset auttavat karsimaan turhia kuluja, joita normaalisti kolmansista osapuolista syntyy (esim. kaupanvahvistuskulut).

Jotta voit ymmärtää paremmin älysopimusten toimintaa, suosittelemme perehtymään paremmin lohkoketjuteknologiaan tästä linkistä.

Älysopimusten hyödyt listattuna:

 • Luotettavuus. Lohkoketjuun syötetyt ehdot ovat muuttumattomia. Kun ne kerran luodaan, niitä ei voi enää muuttaa.
 • Ajan ja rahan säästäminen. Älysopimukset karsivat turhat kolmannet osapuolet pois. Tämä säästää runsaasti aikaa ja samalla myös laskee kuluja.
 • Turvallisuus. Älysopimus toimii lohkoketjuteknologian avulla ja palvelut ovat hajautettuja. Tietoja ei säilö tai ylläpidä yksi tietty taho yhdessä tietyssä paikassa.
 • Automatisointi. Älysopimukset toimivat täysin automatisoidusti sopimuksen ehtojen pohjalta. Tämä poistaa virheet, ja viiveet.
 • Tehokkuus. Kaikki yllä olevat hyödyt lisäävät älysopimusten tehokkuutta.

Älysopimusalustat

Tänä päivänä lohkoketjumalleja on olemassa jo useita erilaisia. Esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjuteknologia on jo melko vanhanaikaista verrattuna uudempiin, toisen ja kolmannen sukupolven lohkoketjuteknologioihin. Bitcoinin lohkoketju on melko hidas ja vaatii runsaasti fyysistä louhimista tietokoneilta, kun taas uudemmat lohkoketjut pystyvät tekemään valtavan määrän transaktioita hyvin lyhyessä ajassa, eivätkä ne vaadi fyysisiä louhintalaitteita. Varsinkin ympäristöystävällisyyden näkökulmasta tämä on iso asia (Bitcoinin louhinta kuluttaa valtavan määrän sähköä).

Eri kategoriat – Valuutat, platformit ja tokenit

Mitä tulee kryptovaluuttojen eri kategorioihin, jaetaan kryptovaluutat kolmeen eri ryhmään. Näitä ryhmiä ovat valuutat, platformit ja tokenit. Valuuttaryhmään kuuluvat mm. Bitcoin, Bitcoin Cash ja Litecoin, jotka ovat varta vasten maksujärjestelmäksi luotuja.

Platform-kategoriaan kuuluvat taas mm. Ethereum, NEO ja EOS. Platformit ovat huomattavasti monipuolisempia kuin valuutta-kategoriaan kuuluvat, koska ne ovat kokonaisia ekosysteemejä ja ohjelmointialustoja, jotka mahdollistavat huomattavasti enemmän. Näiden platformien päälle pystytään rakentamaan juurikin tämän artikkelin pääotsikossa mainittuja älysopimuksia ja defi-palveluja.

Kolmas kategoria on tokenit, jotka ovat riippuvaisia edellä mainituista platformeista. Tokenit ovat nimittäin platformin lohkoketjun sisälle rakennettuja kryptovaluuttoja, jotka pohjautuvat täysin siihen alustaan, mihin ne on luotu. Näin myös kyseisen kryptovaluutan arvo on riippuvainen platformin menestyksestä. Tokeneja ei ole tarkoitettu valuutta-kategoriaan kuuluvien kryptovaluuttojen tapaan maksuvälineiksi, vaan ne on pikemminkin suunniteltu kryptovaluutoiksi, joiden avulla voidaan siirtää arvoa hajautettujen sovellusten sisällä, jotka on luotu platformeille.

Älysopimusten kannalta tartumme tässä artikkelissa kiinni keskimmäiseen kategoriaan eli platformeihin, koska ainoastaan kyseisen kategorian avulla voidaan luoda älysopimuksia. Jokaisella eri platformilla (Ethereum, EOS jne.) on omat sääntönsä, joiden pohjalta älysopimuksia luodaan. Tällä hetkellä platformeista selkeästi ykkönen on Ethereum ja seuraavat platformit ovat kaukana Ethereumin takana. Tämä onkin osasyy siihen, miksi Ethereumin kurssi on menestynyt paremmin kuin muiden platform-pohjaisten kryptovaluuttojen.

Ethereumin valtti platfrom-maailmassa on se, että hajautettujen sovellusten ja älysopimusten rakentaminen Ethereumin alustalla on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa. Ethereumilla onkin oma Solidity-kielensä, joka tukee pelkästään Ethereumia. Nykyään uudemmat platformit saattavat toki tukea jo useita eri ohjelmistokieliä, jonka myötä Ethereum jää tässä kohtaa hieman muita jälkeen. Tämä ei välttämättä tule kuitenkaan kaatamaan Ethereumia, koska Ethereumin teknologinen kehitys on huikeaa verrattuna muihin platformeihin.

Missä älysopimuksia voidaan käyttää?

Älysopimusten käyttömahdollisuudet ovat laajat. Älysopimuksia voidaan käyttää rahan ja tiedon siirtämiseen, erilaisten sopimusten luomiseen ja ylläpitämiseen, joihin on aiemmin tarvittu kolmansia osapuolia, jotka vahvistavat ja huolehtivat sopimusten noudattamisesta. Asuntokaupoissa kolmas osapuoli on kaupanvahvistaja, jota älysopimusten myötä ei enää tarvita. Näiden älysopimuspohjaisten palveluiden lisäksi älysopimuksia voidaan hyödyntää laina- ja vakuutussopimusten solmimisessa. Useat älysopimukset ovatkin tällä hetkellä lainasopimuspalveluita.

Älysopimuksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi henkilötietojen jakamisessa eri tahojen kanssa. Älysopimusten avulla henkilö voi itse säilöä oman hoitohistoriansa ja päättää kenelle tietonsa jakaa (esimerkiksi sairaalan henkilökunnalle tai muille virastoille tarpeen vaatiessa). Näin hoitohistoria pysyy koko ajan kahden osapuolen välillä eikä tietojen säilöminen tapahdu kolmannen osapuolen kautta. Tämä lisää tietoturvallisuutta, eivätkä tiedot pääse vääriin käsiin.

Älysopimukset ovat käytössä myös joissakin uusissa vedonlyöntipalveluissa. Vedonlyönnissä veikkaukset ovat älysopimusten avulla automatisoituja ja jos veikkaaja arvaa tuloksen oikein, älysopimus maksaa automaattisesti veikkaajalle voittamansa summan. Tässäkin tilanteessa vedonlyöntialusta noudattaa älysopimukseen kirjattuja ehtoja ja sääntöjä ja se pyörii täysin automaattisesti niiden pohjalta. Kolmatta osapuolta ei tarvita esimerkiksi maksuliikenteen toteuttamiseen.  

Älysopimukset muokkaavat maailmaa

Maailma digitalisoituu koko ajan enemmän ja enemmän. Runsaassa kymmenessä vuodessa lohkoketjuteknologia on kehittynyt valtavasti. Ollaan tultu pitkälle niistä päivistä kun Bitcoin luotiin ja lohkoketjuteknologia nousi esiin. Lohkoketjuteknologian kehittyminen onkin mahdollistanut runsaassa kymmenessä vuodessa valtavasti, joten on mielenkiintoista seurata, miten sen mahdollistavat älysopimukset ja palvelut kehittyvät ja laajenevat lähitulevaisuudessa. Saatika mitä kaikkea on luvassa seuraavien kymmenen vuoden aikana jos nyt jo kymmenessä vuodessa ollaan päästy näin valtavia askeleita eteenpäin lohkoketjuteknologian kanssa?

Ethereum 2.0 – Pitkään odotettu uudistus kryptomaailmassa

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 on pitkään odotettu uudistus kryptovaluuttayhteisössä. Ethereumin kulurakenne nousi liian korkeaksi ja se ei enää ajanut tarkoitustaan samalla tavalla kuin aiemmin. Ethereumin hinta nousi eksponentiaalisesti sen liikkeellelaskun jälkeen ja valuutan transaktiokustannukset nousivat samalla tavalliselle käyttäjälle liian suuriksi. Tämä aiheutti Ethereumille ongelmia ja kovimmatkin Ethereum-teknologian kannattajat jakoivat huolensa kasvun keskellä.

Aiemmin Ethereum toimi Proof of Work .periaatteella. Proof of Work toimii lyhykäisyydessään niin, että transaktioiden vahvistajille maksetaan palkkio jokaisen maksun vahvistamisesta. Palkkion tausta-ajatuksena on se, että maksun vahvistamiseen käytetään vahvistajan tietokoneen kapasiteettia, josta tälle maksetaan ns. työpalkkio maksun vahvistamisesta.

Ethereumin skaalautuvuusongelmiin etsittiin kauan kuumeisesti ratkaisua. Tässä kirjoituksessa käymme läpi Ethereum 2.0 päivitystä, jonka odotetaan tuovan kaivatut muutokset. Ethereum 2.0 siirtyi Proof of Work-teknologiasta Proof of Stake ratkaisuun viime vuoden syksyllä (2022). Kyseinen päivitys toi mukanaan huomattavia parannuksia Ethereumin skaalautuvuuteen, turvallisuuteen ja saavutettavuuteen. Ethereum 2.0 antaa mahdollisuuden osallistua verkon ylläpitämiseen sekä palkkion saamiseen pelkästään Ethereumin hallussapidosta. Jokaisen on kiinnitettävä 32 kappaletta Ethereumia osaksi ekosysteemiä.

Ethereum on monipuolinen ohjelmointialusta

Ethereum on teknologia, joka mahdollistaa kryptovaluuttojen lähettämisen kenelle tahansa pientä korvausta vastaan. Maksuvälineenä Ethereum käyttää omaa Ether-valuuttaa ja sen avulla käyttäjä maksaa pienen ”kaasupalkkion” transaktion käsittelijälle.

Tämän lisäksi Ethereum mahdollistaa myös erilaisten sovellusten kehittämisen, jotka eivät ole keskitettyjä tiettyyn paikaan tai yhden tietyn viraston tai valtion hallinnoitavaksi. Ethereumissa olevat sovellukset toimivat hajautetusti, eikä niitä voi sensuroida tai sulkea yhden tahon toimesta.

Ethereum on saanut alkunsa bitcoinin ideasta. Molemmat antavat mahdollisuuden käyttää digitaalista valuuttaa ilman pankkeja tai maksupalveluntarjoajia, mutta Ethereumissa on iso ero Bitcoiniin. Sitä voi koodata. Ethereumia voit käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten älysopimuksiin ja muihin uudenlaisiin ratkaisuihin, jotka mullistavat maailmaa. Tämä tarkoittaa, että Ethereum on muutakin kuin pelkkä digitaalinen valuutta. Ethereumille voidaan koodata pelejä sekä sovelluksia mitkä eivät voi varastaa tietojasi tai sensuroida sinua.

Ethereumin tämän hetkiset ongelmat

Ethereum 2.0:n rakenteeseen sekä suunnitteluun on tehty paljon muutoksia verrattuna sen ensimmäiseen versioon. Katsotaanpa vielä tarkemmin mitä aiemmin mainittu Proof of Stake ja Sharding tarkoittavat:

Proof of Stakessa validoijilta eli verkon ylläpitäjiltä, odotetaan Ethereumin panttaamista verkon ylläpitoa varten, siten he pääsevät osaksi järjestelmää. Validoijat hyväksyvät transaktioita sekä tekevät uusia blokkeja lohkoketjuun mitä kaikki muut validoijat voivat hyväksyä verkon keskuudessa.

Tämä toi monia parannuksia Proof of Workiin:

 • Tietokoneet eivät käytä enää niin paljon energiaa, eli tämä ei enää vaadi suuria määriä laitteistoa, vaan pelkästään alkuperäisen sijoituksen pantin muodossa.
 • Matalampi kynnys liittyä mukaan, sillä enää et kilpaile laitteiston paremmuudesta.
 • Lohkoketjujen keskittymättömyys paranee, sillä kohteita, jotka muodostavat verkon, tulee uudella mekanismilla enemmän.
 • Sharding parantaa nopeuksia transaktioiden hyväksynnässä sekä helpottaa skaalautuvuutta suurempiin massoihin.

Kiinnitetystä määrästä voidaan vähentää osa, mikäli validoija ei pysy verkossa tarpeeksi aktiivisesti, näin ollen muiden suorittamat transaktiot saattavat jäädä hyväksymättä. Mikäli validoija yrittää jollain muulla tavalla manipuloida markkinoita, voidaan hänen kiinnittämänsä summa jopa kokonaan ottaa pois.

Sharding tarkoittaa sitä, kun lohkoketju jakautuu moniin pienempiin osiin, eli pirstaleisiin.  Uuden Ethereum 2.0 verkon tavoitteena on saada 64 eri pirstaletta pyörittämään koko verkkoa, tämä helpottaa tiedon etsimistä jokaisella omalla pirstaleellaan, sillä enää ei tarvitse etsiä tietoa koko lohkoketjusta yhdellä kertaa. Beacon chain eli majakkaketju pitää huolta siitä, että kaikki pirstaleet tietävät kokonaiskuvan Ethereum 2.0 lohkoketjusta.

Ethereum on tällä hetkellä suurin ohjelmoitavissa oleva lohkoketjuteknologia, sekä markkina-arvon suuruudellaan toiseksi suurin kaikista lohkoketjuista. Ethereumin tarkoitus ei olekaan samanlainen kuin Bitcoinilla, vaan paljon toiminnallisempi.

Ethereum 2.0 julkaisu tapahtui kolmessa osassa:

 • Osa 0 julkaistiin joulukuussa 2020, silloin tuli käyttöön Beacon Chain. Tämän tarkoituksena on rekisteröidä validaattorit sekä julkaista Proof of Work konsensus mekanismi.
 • Osa 1 on arvioitu tulevan julki vuonna 2021 sekä Sharding ottaa käyttöön. 64 eri pirstaleen julkaisu tapahtuu myös samaan aikaan. Ensimmäisen osan aikana Ethereum 1.0 tulee yksi pirstale osaksi Ethereum 2.0 lohkoketjua. Tämä mahdollistaa validaattoria tulemisen sekä poistumisen ohjelmasta vaivatta.
 • Osa 2:ssa pirstaleet yhdistyvät osaksi Ethereumin lohkoketjua, sekä älysopimusten tekeminen on nyt mahdollista. Viimeisen osan pitäisi tulla julki vuonna 2022. Se on päivitetty sekä parempi versio edellisestä. (Tapahtui syksyllä 2022)

Uusien toiminnallisuuksien sekä laskentanopeutensa vuoksi Ethereum 2.0 kiinnostaa entistä enemmän sijoittajia tulevina vuosina.

Pysy ajan tasalla! Seuraa Virtuaalivaluutta.comin Kryptouutisia Twitterissä ja näet viikoittaiset uutisemme ja uusimmat artikkelimme ensimmäisten joukossa.

Mitä altcoinit ovat?

Mitä ovat altcoinit

Oletko koskaan miettinyt mitä altcoinit ovat? Usein kryptovaluutoista puhuttaessa törmää sanaan altcoin ja tämä saattaa tuntua sekavalta. Mikä altcoinin ja kryptovaluutan ero on? Se selviää tässä kirjoituksessa.

Altcoinit (engl. alternative to bitcoin) ovat vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja maailman menestyneimmälle ja suurimmalle kryptovaluutalle, Bitcoinille. Vuosien saatossa Bitcoinin rinnalle on kasvanut valtava määrä enemmän tai vähemmän menestyneitä kryptovaluuttoja. Kaiken kaikkiaan kryptoja on olemassa tänä päivänä arvioidusti yli 1500 kappaletta ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Altcoinit = kaikki Bitcoinin rinnalle luodut kryptovaluutat

Osa altcoinien kursseista pyörii muutamissa senteissä ja osa taas sadoissa dollareissa (Ethereum yli tuhannessa). Altcoinien hinta määräytyykin osittain kysynnän ja tarjonnan mukaan ja ne voidaan jakaa hinnan kehityksen perusteella kahteen ryhmään, joista osa nousee ja osa laskee suhteessa Bitcoinin kehitykseen. Usein altcoinit, joiden kehitys seuraa Bitcoinia selviävät, ja laskevat altcoinit poistuvat markkinoilta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi altcoinien kurssiin vaikuttavat myös mm. muiden kryptovaluuttojen kursseissa tapahtuvat muutokset, teknologian kehittyminen, kryptovaluuttojen forkkaaminen sekä odotukset kryptovaluuttoja kohtaan. Nykypäivänä myös sosiaalisella medialla ja nimekkäillä vaikuttajilla on oma vaikutuksensa kryptovaluuttojen kursseihin. Varsinkin Elon Muskin Twitter-postaukset ovat vaikuttaneet monien altcoinien kurssiin nousevasti ja laskevasti (mm. Dogecoin).

Suosituimpia Altcoineja ovat Ethereum (ETH) ja Litecoin (LTC), mutta markkinoilla on myös monia muita perehtymisen arvoisia altcoineja.

Kryptovaluuttojen eri kategoriat

Kryptovaluutat voidaan jakaa yleisesti kolmeen eri kategoriaan; valuutat, ekosysteemit ja tokenit. Valuutta-kategoriaan kuuluvat kryptovaluutat ovat altcoineja, jotka toimivat perinteisesti vaihdon välineenä. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi Bitcoin, Litecoin, sekä Monero. Lisäksi on myös olemassa vakausvaluuttoja, jotka on suunniteltu taistelemaan perinteisen kryptovaluutan volatiliteettia vastaan. Niiden arvo on kiinnitetty esimerkiksi indeksiin, raaka-aineeseen, tai arvopaperiin, esimerkkinä yhdysvaltain dollariin sidottu Tether.

Ekosysteemit ovat käyttöjärjestelmiä, tai ohjelmointialustoja älysopimuksille. Esimerkiksi Ethereum on lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä alusta, jonka päälle voidaan rakentaa hajautettuja sovelluksia sekä älysopimuksia. Ekosysteemien sisään voidaan luoda uusia kryptovaluuttoja, joita kutsutaan tokeneiksi. Ethereumin oma kryptovaluutta on Ether.

Tällä hetkellä Ethereum hallitsee platform-kategoriaa ylivoimaisesti

Tokeneilla ei ole ollenkaan omaa lohkoketjua, vaan ne rakennetaan ekosysteemien sisään. Noin 90 prosenttia kaikista tokeneista on tehty Ethereumin alustalle. Suosittuja tokeneita ovat Chainlink, Aave, sekä edellä mainittu Ether. Tähän ryhmään voidaan lukea myös ICO:t, eli Initial Coin Offering-poletit. Yritykset luovat ICO-poletteja tavoitteenaan hankkia rahoitusta investointeihinsa.

Jokaisen altcoinin toiminta perustuu omaan lohkoketjuunsa, joista suurin osa on luotu soveltaen jo olemassa olevan Bitcoinin lohkoketjua tai tokenien tapauksessa ne on rakennettu ekosysteemin lohkoketjun sisään. Lohkoketjuteknologian tavoitteena on tehostaa erilaisia arjen toimintoja, kuten luotettavaa tiedon säilöntää, kolmansien osapuolien poistamista, sekä näiden seurauksena syntyvää ajan ja rahan säästöä.

Opi lisää kryptovaluuttakategorioista

Sijoittaminen altcoineihin

Altcoineihin sijoittaminen luo paremmat mahdollisuudet saada korkeampaa tuottoa kuin esimerkiksi osakemarkkinoilla. Hyvänä esimerkkinä voi sanoa esimerkiksi sen, jos vuosi sitten olisit sijoittanut Ethereumiin euron, olisi tuon euron arvo tätä kirjoitusta laatiessa 83,38 euroa.

Altcoinit ovat hyvä kohde etenkin, jos haluat hajauttaa omaa sijoitussalkkua ja etsit hieman korkeamman riskin sijoituskohdetta. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin volatiilit, ja kryptoihin ei kannata sijoittaa sen enempää rahaa, kuin on valmis häviämään.

Opi lisää kryptovaluuttasijoittamisesta

Bitcoinin on vanhanaikainen kryptovaluutta

Myös Bitcoinin rajalliset ominaisuudet voitaisiin lukea yhdeksi syyksi miksi altcoineihin sijoittaminen voisi olla viisaampaa. Bitcoinilta nimittäin puuttuu monia ominaisuuksia, joita myöhemmin markkinoille tulleista kryptovaluutoista löytyy. Toki moni sijoittajaa Bitcoiniin ajatellen sitä turvasatamana rahoilleen esimerkiksi talouskriisin puhjetessa. Bitcoinin onkin sanottu olevan kuin digitaalinen kulta 2.0.

Bitcoin on jo yli 10 vuotta vanha kryptovaluutta, se kannattaa pitää mielessä. Tässä ajassa teknologia on harpannut valtavia askelia eteenpäin, joka näkyy uudemmissa kryptovaluutoissa.

Vaikka Litecoin perustuu ohjelmapohjaltaan Bitcoiniin, merkittävänä erona on kuitenkin nopeus. Litecoinin lohkot prosessoidaan neljä kertaa nopeammin kuin Bitcoinin, sekä niitä lasketaan liikkeelle neljä kertaa Bitcoinia enemmän. Verrattuna esimerkiksi Ethereumiin, Bitcoinin lohkoketju ei tue samanlaista hajautettujen sovellusten kehitystä. Bitcoinin ominaisuus on vain toimia valuuttana eli vaihdon välineenä.

Opi lisää Litecoinista

Tiedä mitä ostat

Kaikki altcoinit eivät ole hyviä sijoituskohteita, ja siksi on hyvä tutustua kyseisen altcoinin taustoihin, sekä käyttötarkoitukseen ennen sijoittamista. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kuten yrityksiin tai rahastoihin sijoittaessa, sijoita altcoineihin, joiden tulevaisuuteen uskot. Kaiva tietoa esiin ja vältä sijoittamasta fiilispohjalta.

Jokaisesta valuutasta löytyy internetistä whitepaper, josta käy ilmi kyseisen altcoinin käyttötarkoitus, asema markkinoilla, tekniset ominaisuudet, sekä valuutan luoja. Tämän lisäksi kannattaa seurata aktiivisesti erilaisia keskustelupalstoja, sillä muiden sijoittajien mielipiteet vaikuttavat valuuttojen kurssin liikkeisiin. Tällä hetkellä kryptovaluutoista käydään kuumaa keskustelua Redditissä, jossa kryptoille on luotu oma osionsa ”satoshistreebets”, joka on kryptoversio Wallstreetbetsistä.

Toivottavasti tämän kirjoituksen lukemisen myötä ymmärrät mitä altcoinit ovat. Tutustu alta eri altcoineihin.

Tutustu myös näihin:

Seuraa Twitterissä ja näe ajankohtaiset uutiset kryptomaailmassa

Ripple vs. SEC – onko XRP arvopaperi?

Ripple vs. SEC

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC (Securities and Exchange Comission) ilmoitti viime vuoden joulukuussa nostavansa oikeuskanteen Ripple Labs Inc. yhtiötä ja sen kahta pääomistajaa vastaan. Oikeuskanteen syy on se, että Ripple XRP:tä syytetään rekisteröimättömäksi arvopaperiksi. Yhtiön katsotaan keränneen jopa 1,3 miljardin edestä varoja vuodesta 2013 lähtien myymällä rekisteröimättömän arvopaperien liikkeellelaskun kautta digitaalista hyödykettä eli XRP-valuuttaa sijoittajille ympäri maailmaa. (Lähde)

Viranomaiset ovat olleet Ripple XRP:n kanssa epävarmoja jo useiden vuosien ajan. Tähän epävarmuuteen halutaan saada loppu oikeuskäsittelyn myötä, jonka avulla voitaisiin vihdoin ja viimein selvittää onko XRP arvopaperi vai ei.

Kun oikeuskanne julkaistiin viime vuoden lopussa, vaikutti tämä samantien XRP:n sijoittajien käytökseen ja paniikkia oli havaittavissa. Kurssi lähti nopeasti 10% laskuun. Osa yhdysvaltain kryptopörsseistä jopa poisti XRP:n valikoimastaan eikä XRP:hen voinut enää sijoittaa kyseisten pörssien kautta. Sen sijaan eurooppalaiset kryptopörssit ovat pitäneet XRP:n valikoimassaan, koska SEC:in antama tulkinta koskee ainoastaan XRP:n laillista asemaa Yhdysvalloissa.

Bitcoin ja Ethereum eivät ole arvopapereita

SEC on aiemmin tehnyt päätöksen Bitcoinin ja Ethereumin kohdalla ja se on todennut, ettei kumpikaan näistä ole arvopaperi. Tämän päätöksen myötä kryptopörssit ja niiden asiakkaat voivat toimia ainakin näiden kahden kryptovaluutan parissa vapaammin eikä Bitcoinia ja Ethereumia kohtaan ole uhkaamassa tulla oikeuskannetta tämän asian tiimoilta. Ripplen tilanne sen sijaan on toinen…

RIpplen kohdalla pähkäillään pääseekö XRP Howey-testistä läpi. Howey-testin tarkoituksena on todistaa, onko siirron arvo sen tekijälle riippuvainen toisen työstä eli onko liiketoimi investointisopimus, jossa henkilö sijoittaa rahansa yritykseen ja odottaa saavansa voittoa vain jonkun muun tekemien ponnistelujen ansiosta. (Lähde)

Moni asiantuntija on sitä mieltä, että Ripple XRP:llä on useita ominaisuuksia, joita arvopapereilla yleensä ottaen on. Osa asiantuntijoista on taas sitä mieltä, ettei näin olisi. Lopullista päätöstä toivotaan saavan SEC:iltä sekä oikeudenkäynnin tuoman päätöksen myötä. Jos XRP luokitellaan arvopaperiksi, tarkoittaisi tämä pahimmassa tilanteessa Ripplen kannalta sitä, että Ripple otettaisiin tarkemman valvonnan alaisuuteen ja sen tulisi maksaa erittäin suuri sakko laittomasta, useita vuosia kestäneestä varojen keräämisestä. Samalla kävisi myös niin, että XRP-valuutta poistettaisiin useista eri pörsseistä.

Oikeudenkäynti aloitettiin helmikuussa 2021. Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa koska lopullinen päätös voitaisiin saada. Päivitämme tämän artikkelin heti kun saamme jonkinlaista tietoa asiasta.

Seuraa Twitterissä ja näe ajankohtaiset uutiset kryptomaailmassa